FORMACIÓ


L’EFICACIA DE LA FORMACIÓ CONTINUA

Es evident que l’accelerat desenvolupament de noves tècniques en tots els camps de l’activitat empresarial nomès pot ser asimil.lat per aquelles empreses que sàpiguen aplicar accions constantment actualitzades de formació, que serveixin de suport principal a la millora professional dels seus treballadors i en conseqüencia a l’assoliment dels objectius de l’empresa. La innovació en els productes i en els processos necessita no solament de l’estudi i informació actualitzada de quines son les orientacions futures dels bèns o serveis que hi ha que produir i las tècniques i manera de produir-los, sino també l’adaptació de la plantilla de l’empresa als coneixements professionals, actituts i aptituts necessaries en cada moment. 

Per aixó la formació continua esdevè un instrument esencial ja que garanteix la necessària adaptació de les persones a la nova societat basada en el coneixement, a través d’una permanent actualització de les capacitats. En aquest àmbit, la formació que ofereix l’Associació Provincial d’Empresaris del Metall de Tarragona (APEMTA) tè com a objectiu millorar la qualificació professional de les persones al llarg de la seva vida i, conseqüentment, el capital humà de les empreses, donant una resposta adaptada a les necessitats del teixit metal.lùrgic del territori.     

1 reg.   |   INICI: 1


Cursos subvencionats Juliol 2013
mussara.com